PBS

De Viersprong is een 'PBS-school'
 

 

Positive Behavior Support (PBS)

Op de Viersprong werken wij met PBS. PBS is een afkorting van Positive Behavior Support. Kort gezegd houdt dit in dat wij positief gedrag belonen en positief gedrag ook bewust aanleren, zodat negatief gedrag veel minder voorkomt. En als dat dan toch nog voorkomt, hebben we met elkaar dezelfde consequenties afgesproken.

Hieronder leggen we wat uitgebreider uit hoe PBS werkt.

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. Goed gedrag kun je leren!
 
SWPBS - kortweg PBS - richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

PBS richt zich op drie niveaus van de school: het primaire interventieniveau voor alle leerlingen in alle schoolsituaties (85-92%); het secundaire interventieniveau voor groepjes leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om gewenst gedrag te kunnen ontwikkelen (7-10%); en op enkele leerlingen die een intensieve zorg voor gedrag nodig hebben (3-5%).

De basiselementen van PBS

1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht

Vanuit de gemeenschappelijke waarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid heeft het team gezamenlijk beschreven welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school zijn deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school, weten de leerlingen welk gedrag er van hen verwacht wordt.
Alle medewerkers, ouders, gidsen en vrijwilligers worden betrokken bij de uitvoering van de verschillende interventies. Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook door de onderwijsassistente op het schoolplein en de leesmoeder in de bibliotheek.
 
2. Gedrag wordt aangeleerd

In een PBS-school wordt gedrag gezien als een vak. Net als taal en rekenen wordt gedrag regelmatig geoefend en herhaald. Zo weten de leerlingen hoe het gedrag behorende bij de gedragsverwachting er concreet uitziet.
 
3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd

Om gedrag structureel te stimuleren, werkt de Viersprong met een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt, in alle ruimtes van de school.
De aandacht voor ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden. Teamleden werken actief aan een verhouding van 4:1. Dat betekent vier positieve bekrachtigers tegenover één correctie. Bekrachtigen gebeurt met name door het geven van complimenten gekoppeld aan gewenst gedrag.
 
4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie

Wanneer een leerling niet aan een gedragsverwachting voldoet, volgt de reactieprocedure waarbij een leerling de keus krijgt voor een consequentie of te handelen naar de gedragsverwachting.
Er is eenduidigheid binnen de school over de consequenties die gehanteerd worden bij ongewenst gedrag, zodat voor leerlingen en leerkrachten duidelijk is hoe die consequenties eruitzien.
 
5. School, ouders en (jeugd)zorg werken intensief samen

Een belangrijk en uniek element binnen PBS is dat een actieve samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg gestimuleerd wordt.

Wij betrekken ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er zijn ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert. Hierbij wordt ook gezamenlijk nagedacht over manieren waarop ouders zelf het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Het integreren van onderwijs en zorg helpt bij het vroeg signaleren van leerlingen en gezinnen die specifieke zorg nodig hebben en zorgt ervoor dat de juiste zorg sneller op de juiste plek geboden wordt.
                                                                  
6. Beslissingen worden genomen op basis van geregistreerde gegevens

Het gedrag van alle leerlingen wordt schoolbreed geregistreerd en in kaart gebracht in een databasesysteem. De registratie van gedragsincidenten geeft zicht op waar, wanneer, hoe laat en bij wie gedragsincidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt om gerichte beslissingen te nemen en waar nodig over te gaan tot actie op het niveau van de hele school, een groep of een individuele leerling. Deze informatie wordt maandelijks besproken in het PBS team. Dit team bestaat uit directie, coördinator leerlingenzorg en 2 leerkrachten.

Binnen ons team houdt een speciale werkgroep (het 'PBS-team') zich bezig met de verdere ontwikkeling van De Viersprong als PBS-school. Onze SWPBS-coach juf Moumia wordt binnen onze school ondersteund met behulp van de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling van de methode Kwink. Via dit programma leren kinderen omgaan met emoties en gevoelens van zichzelf en van anderen.

meer informatie over PBS
 

                                                                                                    


 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline