Extra aanbod

Op OBS de Viersprong hebben wij een extra aanbod wat betreft leerstof voor onze leerlingen:

Rekentijger-onderwijs
Begaafde en hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan een ander type activiteit dan de reguliere reken-wiskundemethode biedt. Rekentijger biedt daarom activiteiten die een meer open karakter hebben, complexer zijn, een beroep doen op een combinatie van verschillende vaardigheden en meer creativiteit vragen.
In Rekentijger komen zowel wiskundige onderwerpen als breinkrakers en puzzels aan bod die een beroep doen op logisch denken en redeneren. De uitdaging zit 'm vooral in de wiskundige verdieping van de leerstof, het vergroten van inzicht en redeneren. 

Onze rekentijgers doen ook mee met de Kangoeroe wedstrijd; dit is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.  De Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. 

Topklas
Meer- en hoogbegaafde leerlingen van onze school ontmoeten elkaar in de Topklas. In de Topklas krijgen kinderen onderwijs dat bij hen past, ze ontmoeten andere hoogbegaafde kinderen en ze krijgen inzicht in hun leerstijl. Ze worden uitgedaagd met filosofie, wetenschap, projecten en schaaklessen.

Plusklas
Onze plusklas bestaat uit leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 met een ontwikkelingsvoorsprong die zijn geselecteerd door de leerkrachten en IB-er.  Deze leerlingen krijgen een passend aanbod omdat zij meer lesstof aankunnen.


Schakelklas
In de Schakelklas worden kinderen uit groep 2 en 3 begeleid die extra ondersteuning nodig hebben met het starten van het leren lezen en het vergroten van de taalvaardigheid. 

Impulsklas
De impulsklas is bedoeld om leerlingen te ondersteunen in de verbetering van onder andere de werkhouding en het gedrag.  De ouders van deze leerlingen worden actief betrokken in dit traject en zijn dan ook aanwezig tijdens de lessen.

Perspectiefklas

De Perspectiefklas is één van de activiteiten van het Perspectiefproject. Dit project richt zich op het versterken van het perspectief van leerlingen binnen het regulier basisonderwijs die het schoolse leren moeilijk vinden. 

De leerling krijgt gedurende 12 weken een programma aangeboden gedurende 1 dagdeel per week. Het programma is gericht op versterken van het zelfvertrouwen van het kind en het 'leren leren' De ouder van de leerling neemt deel aan vier ouderbijeenkomsten die in de periode dat hun kind de klas bezoekt, worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen thema's aan de orde rond het opvoeden, school, sociaal emotionele ontwikkeling, helpen bij huiswerk en vrijetijdsbesteding. In de groep van het kind vinden observaties plaats en de leraar wordt gecoacht. De Perspectiefklas is bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6, die leren moeilijk vinden.

Peuterspeelklas
In de brede school Het Gebouw is er naast een peuterspeelzaal ook een peuterspeelklas. Het is een tussenvorm tussen de peuterspeelzaal en groep 1 van de basisschool. Een pedagogisch medewerker van SPL en een leerkracht van de basisschool begeleiden de peuterspeelklas. De oudere peuters stromen door naar de peuterspeelklas zodra ze daar aan toe zijn. Met hen worden uitdagende speel/leeractiviteiten gedaan, die passen bij hun niveau.

De peuters gaan regelmatig al iets samen doen met de kleuters uit groep 1 en 2. Zo maken ze alvast kennis met de kleuters en zijn ze optimaal voorbereid op de stap naar de basisschool. Die overgang gebeurt op een natuurlijke manier en wordt zo een stuk minder spannend.

Huiswerkkamer

In de huiswerkkamer krijgen kinderen tussen de 10 en 15 jaar extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Als het voor hun ouders moeilijk is om te helpen of er thuis geen (rustige) plek is om huiswerk te maken, kunnen kinderen naar de Huiswerkkamer. Begeleiders helpen hen dan bij het plannen en maken van hun schoolwerk.

De Huiswerkkamer is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze leerlingen bezoeken de Huiswerkkamer (minimaal) een half jaar en krijgen een of twee middagen per week extra ondersteuning in kleine groepjes. Een paar keer per jaar organiseert de Huiswerkkamer workshops, uitstapjes of gastlessen voor de hele groep.

Naast het maken van huiswerk onder begeleiding, is de Huiswerkkamer dus ook een plek om te ontspannen en kennis te maken met kunst, cultuur en sport. De activiteiten en excursies dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers en verruimen hun visie op hun eigen leven.

De Huiswerkkamer wordt gerealiseerd door JES Rijnland in samenwerking met BplusC, scholen en de schoolbesturen en vindt plaats in  op maandag en donderdag in de bibliotheek in Het Gebouw.

Ambitieklas
Een ambitieklas is een klas waar kinderen leren over wat zij graag willen weten, kunnen, maken of doen. In de klas worden de leerlingen geholpen hoe ze stapje voor stapje dichter bij hun ambitie kunnen komen. Een project dat heel mooi aansluit bij de behoefte van de kinderen in de wijk.

Met behulp van de kennis en ervaring  die Sanne heeft opgedaan tijdens haar stage als onderwijsadviseur bij Het ABC rondom de ambitieklas, gaat zij aankomend schooljaar een ambitieklas opzetten voor alle drie de scholen in Het Gebouw (Viersprong, Springplank, Singel).

Lees hieronder het artikel dat is verschenen in Prima Onderwijs over de ambitieklas:
Juf Sanne interview in Prima Onderwijs.pdf

 

   
 

 

 

 

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline