Onze visie

Het verhaal van de school 

Obs De Viersprong is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school vanuit een open en zorgzame houding iedere leerling welkom heet. 

Respect voor ieders mening en achtergrond vinden wij erg belangrijk. Wij werken vanuit normen en waarden: Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Dit uit zich in onderwijs; (burgerschaps)onderwijs waarbij we leerlingen uitdagen om verbinding(en) te leggen en kritisch te denken tussen hun eigen leefwereld(en) en grotere maatschappelijke vraagstukken.  

De Viersprong maakt samen met twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal, een bibliotheek, welzijnswerk, maatschappelijke instanties e.a. deel uit van de Het Gebouw. Het Gebouw staat in de wijk Leiden-Noord. De Viersprong streeft ernaar een afspiegeling van de wijk te zijn.

Het is onze bedoeling om leerlingen in samenwerking met de ouders te begeleiden, om op die manier barrières te overwinnen die de ontwikkeling in de weg staan. Op deze manier halen wij uit de kinderen wat in aanleg aanwezig is, zodat de leerlingen vol zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen de volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling om succesvol te zijn in de toekomst. 

 

Onze slogan is: "Samen met sprongen vooruit"

 

Onze visie

Op de Viersprong denken wij in kansen en mogelijkheden. Vanuit deze positieve insteek benaderen wij kinderen, ouders en elkaar.

Op de Viersprong is respect voor verschillende culturen naast de Nederlandse tradities. Iedereen mag zichzelf zijn, iedereen is welkom, binnen de mogelijkheden van de school. Vertrouwen hebben in wat je kunt, trots zijn op wat je al kunt en weten wie je zelf bent is hierbij fundamenteel (persoonsvorming). 

Vanuit structuur en duidelijkheid creëren we een begrensde ruimte die de basis vormt voor het gevoel van veiligheid en daarmee ruimte voor ontwikkeling van de kinderen. We creëren kansen voor onze kinderen door ze een goede basis mee te geven.

De nadruk van ons onderwijs ligt op taal, lezen en rekenen (kwalificatie) . Om de kansen voor onze kinderen verder te vergroten besteden wij ook aandacht aan techniek, Engels, ICT, bewegen en creatieve vorming. Onze kinderen krijgen mogelijkheden in school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden en om het beste uit zichzelf en de ander te halen. 

Om de wereld van onze kinderen te verbreden en te verrijken neemt de school deel aan verschillende projecten, zoals o.a. debatteren, in dialoog gaan, onderzoek doen in het opzetten van een winkel/bedrijf, maatjes met gymnasiumleerlingen (socialisatie). Elk kind kan en mag zijn eigen sprong maken. 

Wij voeren een actief ouderbeleid om de kansen voor onze kinderen, onszelf en de ouders te vergroten vanuit de driehoek ouders-school-kind . We werken gericht samen met diverse partners in de wijk. Samen bouwen we aan een fijn leerklimaat en een goede sfeer in de school. 

Met dit fijne klimaat gaan we "samen met sprongen vooruit". 

Wat zijn de mogelijke drempels voor een kind om tot leren te komen?  We gaan op zoek naar wat een kind in potentie al kan, wat kunnen de kinderen wel, welke drempels kunnen ze tegenkomen. 

Ons onderscheidend vermogen is om barrières weg te nemen en kansen te creëren, dan komen kinderen tot leren. Het is een populatie met veelal een niet-Nederlandse achtergrond, hier moeten we rekening mee houden. Onze maatschappelijke opdracht is om deze kinderen het beste onderwijs te geven. 

Per jaargroep worden de lessen in de klas per vakgebied in drie niveaus gedeeld. Op deze manier worden kinderen op hun niveau geholpen. We zetten onderwijsassistentes in om kinderen in kleinere groepjes te begeleiden of om bijvoorbeeld extra te oefenen met hun woordenschat of lezen. We zijn als school in ontwikkeling voor wat betreft het klassen-doorbrekend werken. We werken op deze manier voor het vak begrijpend lezen; doordat elke leerkracht een tekst op één niveau behandelt met kinderen (uit verschillende groepen) krijg je meer onderwijs op maat. Dit bevalt leerkrachten en kinderen goed. 

Er wordt ook met huiswerkmappen  gewerkt, omdat we het belangrijk vinden om ook thuis aandacht voor onderwijs te hebben, zodat kinderen meer oefentijd hebben. 

Ook is er voor kinderen van de 3 scholen een Plusklas (kinderen die meer aan kunnen) en een Topklas (kinderen die moeite met taal/lezen) hebben. 

Op onze eigen school hebben we voor de kinderen een rekentijger-klas, in deze klas krijgen kinderen moeilijker/uitdagendere rekenopdrachten. 

Het team is in ontwikkeling. We hebben goed in beeld wat er nodig is op De Viersprong. Op onze school hebben we nu een ICT-coördinator, een Schoudercom-coördinator, twee taal/leescoördinatoren, een beeldcoach, een specialist 'het jonge kind', een coördinator programma 'Bouw' en een PBS-coördinator. 

Welke kernwoorden passen bij onze school?

Veiligheid/welbevinden

Samen

Respect/structuur

Liefdevol

Rijke omgeving

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline